Zaznacz stronę

Akademia Kupca

Badanie Funkcji Zakupu

Celem Badania Funkcji Zakupu jest przedstawienie propozycji rozwiązań problemów zgłaszanych przez Klienta. Wyznacza kierunek działań, które należy podjąć, aby wyeliminować negatywne skutki bieżących działań zakupów w przedsiębiorstwie.

Zakres

Badanie Funkcji Zakupu swoim zakresem może obejmować następujące obszary: proces zakupów operacyjnych, proces zakupów strategicznych, procedury obowiązujące w zakupach, strukturę funkcji zakupu oraz zespół (pracowników działu zakupów, strukturę dostawców). Klient decyduje, który element zakupów będzie podlegać badaniu oraz w jakim kierunku ma być ono przeprowadzone.

W

Metody

Badanie przeprowadzane jest przy wykorzystaniu metody monograficznej (szczegółowe badanie funkcji biznesowe). Koncentruje się na cechach i elementach zakupów, dostarczając charakterystykę funkcjonowania zakupów w organizacji wraz z wnioskami i rekomendacjami.

Metodami wykorzystywanymi w trakcie audytu są:

  • metoda badania dokumentów (gromadzenie, selekcja, analiza i interpretacja),
  • metoda analizy porównawczej (komparatywna): punktem wyjścia są europejskie standardy w zakresie zakupów,
  • wywiad z pracownikami Działu Zakupów,
  • wywiad z uczestnikami procesu (klienci wewnętrzni),
  • wywiad z Kadrą Zarządzającą.

Ocena Dojrzałości Funkcji Zakupu

Badanie Funkcji Zakupu połączone jest z Oceną Dojrzałości Funkcji Zakupu (badanie ankietowe z pytaniami otwartymi). Kompleksowe oraz holistyczne spojrzenie na badany obszar daje możliwość głębokiej analizy i dobrania rozwiązań dopasowanych do organizacji.

Badanie Funkcji Zakupu

Czas trwania Badania Funkcji Zakupu uzależniony jest od kilku czynników: zakresu badania ustalonego wspólnie z klientem, ilość dokumentów do przeanalizowania oraz ilości osób biorących udział w badaniu. W ciągu jednego dnia roboczego jest możliwość przeprowadzenia wywiadu na maksymalnie 5 osobach. Wywiad z uczestnikiem procesu zakupu zajmuje ok. 1 godziny, z pracownikiem Działu Zakupów ok. 2 godzin.

Badanie Dojrzałości Funkcji Zakupu

Badanie Dojrzałości Funkcji Zakupu realizowane jest zdalnie i rozpoczyna się spotkaniem online, na którym uczestnicy są informowani o jego przebiegu. Ankieta udostępniania jest uczestnikom w formie interaktywnego formularza. Badanie trwa przez tydzień.

Formuła

Badanie Funkcji Zakupu oraz Badanie Dojrzałości Zakupowej może odbywać się w formie stacjonarnej, zdalnej lub w formie hybrydowej (część rozmów z pracownikami może odbywać się w lokalizacja wskazanej przez Klienta, część zdalnie).

Koszt usługi

Na koszt usługi mają wpływ następujące czynniki:

  • lokalizacja badania (przy formule zdalnej nie ma konieczności ponoszenia kosztów logistycznych związanych z organizacją podróży służbowej; niemniej jednak rekomenduje się, aby wywiady przeprowadzać na bezpośrednich spotkaniach w lokalizacji wskazanej przez Klienta),
  • ilość dokumentów do przeanalizowania, przy czym dokumenty stanowią procedury, polityki, instrukcje oraz formularze, którymi posługuje się Dział Zakupow oraz dokumenty ilościowe dotyczące statystyk Działu Zakupów,
  • ilość uczestników biorących udział w badaniu,
  • koszty analizy wyników badania, przygotowania rekomendacji oraz prezentacji wyników.

Badanie funkcji zakupu jest wycenianie indywidualnie ze względu na swój specyficzny charakter.