Zaznacz stronę

Regulamin

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) stanowi porozumienie pomiędzy Akademią Kupca – Julia Jancy, działalnością gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP 7772925776, REGON 382703702 (“Akademia Kupca”) a uczestnikiem lub reprezentowanym przez niego podmiotem (“Uczestnik„). Rejestrując się lub uczestnicząc w szkoleniu, webinarze lub w  wydarzeniu Akademii Kupca („Wydarzenie”), uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności Akademii Kupca („Polityka prywatności”). Uczestnik potwierdza, że poprzez rejestrację zgadza się na zawarcie prawnie wiążącej umowy z Akademią Kupca. Jeśli Uczestnik nie akceptuje Regulaminu, nie powinien rejestrować się na Wydarzenie. Niniejszy Regulamin może zostać zmodyfikowany w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na stronie Akademii Kupca zlokalizowanej pod adresem https://akademiakupca.pl/ lub poprzez zapewnienie Uczestnikowi innego powiadomienia. Uczestnicząc w Wydarzeniu, Uczestnik akceptuje najnowszą wersję niniejszego Regulaminu.

I REJESTRACJA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Akademię Kupca jest uprzednia rezerwacja miejsca, poprzez zgłoszenie udziału za pomocą Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie akademiakupca.pl.
 2. Uczestnik dokonująć rejestracji wyraża zgodę na automatyczne dodanie swojego adresu e-mail do listy mailingowej Akademii Kupca. Po dodaniu do listy Uczestnik będzie otrzymywać informacje dotyczące Wydarzeń, promocji oraz innych ważnych aktualności związanych z działalnością Akademii Kupca. Jeśli Uczestnik nie chce otrzymywać naszych newsletterów, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez link znajdujący się w stopce każdej wiadomości lub kontaktując się z Akademią Kupca bezpośrednio.
 3. Uczestnik dokonując rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 4. W celu zarejestrowania się na Wydarzenie, Uczestnik musi ukończyć proces rejestracji na Wydarzenie oraz uiścić wszelkie wymagane opłaty rejestracyjne (jeżeli dotyczy) przed upłynięciem wszelkich terminów opisanych na stronie rejestracyjnej Wydarzenia. Rejestracja na Wydarzenie uzależniona jest od dostępności miejsc i może zostać zamknięta wcześniej niż wynika z podanego terminu.
 5. Jeśli strona rejestracyjna Wydarzenia określa, że w związku z Wydarzeniem wymagane są opłaty rejestracyjne lub inne opłaty („Opłaty”), płatność musi zostać zrealizowana zgodnie z wybraną przez Uczestnika opcją płatności. Uczestnik może zastosować tylko jedną zniżkę, jeżeli dotyczy, do rejestracji na Wydarzenie.
 6. Uczestnik, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Warunki płatności:
  • wydarzenie bezpłatne,
  • opcja 1: faktura elektroniczna proforma lub faktura elektroniczna wystawiona do 60 dni przed wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty z terminem płatności: 7 dni lub, jeśli ma zastosowanie, do 3 dni przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia (podstawa prawna: art. 106i ust. 7 ustawy VAT; zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wykonania usługi, natomiast obowiązek w PIT zgodnie art. 14 ust. 1c ustawy o PIT powstanie z datą wystawienia faktury,
  • opcja 2: faktura elektroniczna wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (“Wydarzenie”) z terminem płatności przelew 7 dni,
  • opcja 3: faktura elektroniczna wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (“Wydarzenie”) z terminem płatności przelew 14 dni.
 8. W przypadku wyboru opcji 1, dla faktur proforma i nieopłaceniu faktury w terminie do 3 dni przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia Akademia Kupca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT opcja 2 w dniu zakończenia Wydarzenia, z terminem płatności przele 14 dni oraz na wartość skorygowaną do obowiązującego terminu płatności – może być to wartość wyższa, niż pierwotnie (jeżeli dotyczy).
 9. Uczestnik Wydarzenia organizowanego przez Akademię Kupca – Julia JANCY oświadcza, że zgłaszając udział w Wydarzeniu, zawiera umowę, jako przedsiębiorca lub podmiot prawa gospodarczego, w związku z tym przepisy prawa konsumenckiego nie mają zastosowania.
 10. Uczestnik dokonując rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych osobowych przez firmę Akademia Kupca – Julia Jancy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją Wydarzenia. W przypadku rejestracji Uczestników dokonanej przez Osobę Zgłaszającą upoważnioną do dokonania rejestracji przez Zamawiającego, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody wszystkich zarejestrowanych Uczestników na akceptację Regulaminu oraz umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Akademię Kupca w zakresie wskazanym powyżej.

II ANULOWANIE PRZEZ UCZESTNIKA

 1. Jeśli w związku z Wydarzeniem wymagane są opłaty rejestracyjne lub inne opłaty, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.
 2. Informacja o rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu musi być przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@akademiakupca.pl w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku anulowania uczestnictwa w Wydarzeniu, w którym wymagane są opłaty rejestracyjne lub inne opłaty na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny Wydarzenia + obowiązującej stawki VAT na podstawie faktury VAT wystawionej, zgodnie z opcją płatności wybraną w momencie rejestracji.
 4. W przypadku niemożności uczestniczenia zarejestrowanego Uczestnika w Wydarzeniu istnieje możliwość zmiany Uczesntika na innego Uczeestnika, ale w ramach reprezentowanego przez niego podmiotu.

III ANULOWANIE PRZEZ AKADEMIĘ KUPCA

 1. Akademia Kupca może anulować Wydarzenie w dowolnym momencie i może odmówić, ograniczyć lub anulować rejestrację na Wydarzenie (w tym potwierdzoną opłaconą rejestrację, jeśli dotyczy) w dowolnym momencie. Akademia Kupca nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody, bezpośrednie czy pośrednie, wynikające z takiego anulowania. Jeśli Akademia Kupca anuluje Wydarzenie lub rejestrację Uczestnika, tak długo, jak Uczestnik pozostaje w zgodzie z niniejszym Regulaminem Akademia Kupca zapewni Uczestnikowi pełny zwrot wszelkich opłat rejestracyjnych za Wydarzenie, które zostały przez Uczestnika wniesione zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Akademia Kupca zastrzega sobie prawo do anulowania Wydarzenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała uczestniczyć w Wydarzeniu na zaproszenie Akademii Kupca, rezygnacji osoby prowadzącej Wydarzenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Wydarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Uczestnicy mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie (jeżeli jest dostępne), wykorzystania pieniędzy na inne Wydarzenie organizowane przez Akademię Kupca lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 3. W przypadku rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu mniej niż 6 osób Akademia Kupca zastrzega sobie prawo do anulowania Wydarzenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.
 4. Akademia Kupca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie Wydarzenia spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza kontrolą, takimi jak wojna, wrogie działania lub sabotaż, klęski żywiołowe, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Internetu lub telekomunikacji, lub ograniczenia rządowe.

IV CENNIK

 1. Od czasu do czasu Akademia Kupca prowadzi promocje i sprzedaż Wydarzeń, w ramach których niektóre z nich są dostępne po obniżonych cenach przez określony czas. Obowiązującą ceną Wydarzeń będzie cena obowiązująca w momencie zakończenia zakupu Wydarzenia w warunkach promocyjnych (data dokonania opłaty – data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Akademii Kupca). Cena oferowana na konkretne Wydarzenia może być inna dla stałych klientów, niż cena dostępna dla klientów, którzy nie są stałymi klientami, ponieważ niektóre z promocji są dostępne tylko dla nowych klientów.
 2. Ceny na stronie są podane w walucie PLN i są cenami netto. Do cen zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

V PROGRAM WYDARZENIA

 1. Program Wydarzenia może ulec zmianie. 

VI ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 1. Uczestnik Wydarzenia organizowanego przez Akademię Kupca udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku w formie: zdjęć, nagrań wideo, nagrań audio.
 2. Wydarzenie organizowane przez Akademię Kupca jest rozumiane, jako impreza publiczna, na którą ma wstęp każdy Uczestnik, który zarejestrował się.
 3. Każdy Uczestnik Wydarzenia stanowi szczegół całości Wydarzenia definiowanego, jako Wydarzenie publiczne biorąc pod uwagę spełnienie następujących warunków: ukończenie procesu rejestracji na Wydarzenie oraz uiszczenie wszelkich wymaganych opłat rejestracyjnych (jeżeli dotyczy) przed upłynięciem wszelkich terminów opisanych na stronie rejestracyjnej Wydarzenia.
 4. Zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w formie: zdjęć, nagrań wideo, nagrań audio dotyczy jakiegokolwiek sposobu odnoszącego się do udostępniania publicznie wizerunku Uczestnika, w tym w szczególności promowania usług świadczonych przez Akademię Kupca w jakichkolwiek środkach przekazu..
 5. Uczestnik Wydarzenia udziela zezwolenia na wykorzystanie udzielonej opinii na temat Wydarzenia oraz imienia, nazwiska, stanowiska i nazwy branży, w której pracuje publicznie, w jakikolwiek sposób. Uczestnik oświadcza, że nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 6. Zezwolenia są nieograniczone czasowo i nieograniczone terytorialnie. Uczestnik zobowiązuje się do niecofania zezwoleń pod groźbą kary umownej. Cofnięcie zezwoleń traktowane jest, jako niewykonanie zobowiązania obwarowane karą umowną.
 7. Kara umowna wynosi 20 000 PLN netto + obowiązująca stawka podatku VAT (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 polskich złotych) za każde z cofnięć. Oznacza to, że dla każdego wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, nagrań audio, nagrań wideo, imienia, nazwiska i innych kara umowna będzie liczona osobno.

VII PRAWA AUTORSKIE

 1. Materiały udostępniane Uczestnikom w trakcie Wydarzeń są objęte prawami autorskimi, które należą do autorów. Prawo autorskie chroni oryginalne dzieła autorskie od momentu ich utrwalenia w materialnej formie wyrazu.
 2. W kontekście Wydarzeń organizowanych przez Akademię Kupca, kiedy tworzone jest Wydarzenie, co może wiązać się z napisaniem oryginalnego programu i/lub scenariusza, nakręceniem i montażem materiałów filmowych lub wymyśleniem treści promujących, Akademia Kupca uzyskuje prawa autorskie do wszystkich tych oryginalnych dzieł w momencie ich tworzenia.
 3. Wszelkie materiały (prezentacje, treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) udostępniane w trakcie Wydarzeń oraz w obrębie domen: wwwakademiakupca.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
 4. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
 5. Jeśli zachowanie Uczestnika doprowadzi do problemów prawnych dla Akademii Kupca lub naruszy dobry wizerunek Akademii Kupca lub spowoduje utratę możliwości uzyskania korzyści finansowych poprzez nieprawne udostępnianie innym osobom treści niedostępnych publicznie, Akademia Kupca może podjąć przeciwko Uczestnikowi kroki prawne.

VII POZOSTAŁE KWESTIE PRAWNE

 1. Przejęcie ryzyka

Uczestnik potwierdza i zgadza się, że jego obecność i uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne. Uczestnik zgadza się przyjąć na siebie ryzyko związane z uczestnictwem i udziałem w Wydarzeniu w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

2. Zrzeczenie się roszczeń

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Uczestnik (dla siebie samego, swoich spadkobierców, przedstawicieli osobistych, cesjonariuszy i wszystkich innych osób, które mogą wnieść roszczenie w imieniu użytkownika) niniejszym zwalnia Akademię Kupca i jej podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, przedstawicieli kadry kierowniczej, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, agentów, następców i cesjonariuszy, z wszelkich roszczeń, żądań, przyczyn powództwa, pozwów, szkód, strat, długów, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym m.in. uzasadnionych kosztów i opłat adwokackich), które mogą być teraz lub w przyszłości związane w jakikolwiek sposób z Wydarzeniem.

3. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU AKADEMIA KUPCA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI, KOSZT POKRYCIA LUB INNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, KARNE, WYRAŹNE LUB WYNIKAJĄCE Z POLEGANIA NA ZAWARTEJ UMOWIE.

4. Czynności prawne i powiadomienia

Powództwo, niezależnie od formy, wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane, nie może zostać wniesione przez żadną ze stron później niż w ciągu jednego (1) miesiąca od powstania podstawy powództwa z wyłączeniem sytuacji, w których ograniczenie to nie może zostać nałożone w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje, które należy przekazać na mocy niniejszej Umowy, muszą mieć formę pisemną, należy je przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

5. Reklamacje

Uczestnik szkolenia organizowanego przez Akademię Kupca oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Wydarzeń lub materiałów z nich pochodzących, ze względu na brak możliwości zwrotu wykonanej usługi.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wersje Regulaminu w języku innym niż polski są udostępniane jedynie dla wygody, zaś Uczestnik potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wszelkich rozbieżności nadrzędne znaczenie będzie miała wersja w języku polskim.

2. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązujących przepisów prawa, wówczas postanowienie to zostanie zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.

3. Nawet jeśli Akademia Kupca spóźni się z wykorzystaniem swoich praw lub nie skorzysta z nich w jednym przypadku, nie oznacza to, że zrzeka się praw wynikających z niniejszego Regulaminu i może podjąć decyzję o ich egzekwowaniu w przyszłości. Jeśli Akademia Kupca zdecyduje się zrzec się swoich praw w konkretnym przypadku, nie znaczy to, że zrezygnuje z praw ogólnie lub w przyszłości.

4. Od czasu do czasu Akademia Kupca może aktualizować niniejszy Regulamin w celu wyjaśnienia praktyk lub w celu odzwierciedlenia nowych lub innych praktyk, Akademia Kupca zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeśli dokona jakiejkolwiek istotnej zmiany, powiadomi Uczestnika w określony sposób, np. przez powiadomienie w wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Zmiany zaczną obowiązywać w dniu publikacji, chyba że zostanie to ogłoszone inaczej.

5. Dalsze uczestnistwo w Wydarzeniach po wejściu zmian w życie oznacza, że Uczestnik akceptuje te zmiany. Zmienione warunki Regulaminu zastępują wszystkie poprzednie.

6. Dane kontaktowe Uczestnika oraz inne informacje będą przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania informacji opisanymi w Polityce prywatności. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji podanych przez niego w związku z Wydarzeniem przez firmę Akademia Kupca i jej podmioty stowarzyszone zgodnie z Polityką prywatności. Podmioty te będą wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w celu przesyłania mu szczegółów i ogłoszeń związanych z Wydarzeniem, a także komunikowania się z Uczestnikiem w sprawie innych ofert, wydarzeń lub usług. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji promocyjnych wiadomości e-mail, klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w tych wiadomościach.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a sądem właściwym do rozwiązywania sposów jest sąd właściwy dla siedziby Akademii Kupca.

8. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@akademiakupca.pl.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023.