Zaznacz stronę

Polityka Prywatności | Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza Polityka Prywatności oraz klauzula informacyjna RODO opisuje, w jaki sposób Akademia Kupca – Julia Jancy („Akademia Kupca”) gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i udostępnia dane osobowe swoich subskrybentów oraz klientów. Akademia Kupca zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich subskrybentów oraz klientów i przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy że administratorem danych osobowych jest Akademia Kupca – Julia Jancy, z siedzibą w 62-030 Luboń przy ul. Maciejkowa 27/2, NIP 7772925776, REGON 382703702. Na podstawie obowiązujących przepisów, z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: iod@akademiakupca.pl.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Akademia Kupca gromadzi dane osobowe swoich subskrybentów oraz klientów w celu umożliwienia dostępu do szkoleń, świadczenia usług – realizacji przedmiotu współpracy, organizacji wydarzeń, dostarczenia informacji marketingowych, analizy ruchu na stronie, zapewnienia skutecznej obsługi klienta, sprawach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Kategoria danych osobowych, które są zbierane i przetwarzane

Zbierane i przetwrzane są wszystkie dane udostępniane przez subskrybentów oraz klientów w formularzach, w tym w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, stanoiwsko, nazwa firmy, NIP formy, adres itp.
 • dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail itp.,
 • dane dotyczące preferencji i zachowań konsumenckich, takie jak historie zakupów, preferencje zakupowe, zachowania na stronach internetowych itp.

Informacja o czasie przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisów prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony interesów.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskane od Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane:

   • podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Akademii Kupca oraz,
   • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Wykorzystanie narzędzi
Akademia Kupca wykorzystuje narzędzia takie jak Hubspot, Google Analytics, Gmail, Discord, WordPress w celu umożliwienia efektywnego prowadzenia działań marketingowych, organizacji szkoleń i wydarzeń oraz świadczenia usług. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymaganiami narzędzi, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Udostępnienie danych osobowych
Akademia Kupca nie udostępnia danych osobowych swoich subskrybentów oraz klientów innym podmiotom bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku organizacji wydarzeń, szkoleń lub świadczenia usług Akademia Kupca może udostępniać dane kontaktowe swoich subskrybentów oraz klientów prelegentom, którzy biorą udział w tych wydarzeniach.

Prawa użytkowników
Subskrybenci oraz klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – Pan/Pani ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy: iod@akademiakupca.pl.

Bezpieczeństwo danych
Akademia Kupca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych swoich subskrybentów oraz klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione.

Zmiany w polityce prywatności
Akademia Kupca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w celu dostosowania jej do zmieniających się wymagań prawa oraz do zmieniających się potrzeb swoich subskrybentów oraz klientów. Każda zmiana będzie publikowana na stronie internetowej akademiakupca.pl.

Kontakt
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności oraz RODO, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: iod@akademiakupca.pl.